Posts Tagged 'gandia'

Arc de Mig Punt denuncia negligències urbanístiques a les obres de Foment de Gandia

ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI considera intolerable la destrossa perpetrada en l’edifici de Foment, on s’han enderrocat talles i sostres de canyís de tècnica tradicional valenciana sense fer els estudis previs indispensables en un edifici protegit, i sense tenir projecte d’obres ni la llicència municipal obligatòria.

ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI vol recordar que, segons la normativa municipal aprovada pel govern del Partit Popular i publicada al DOGV nº 6970 de 21 de febrer de 2013, l’edifici té una protecció parcial que afecta l’estructura, els forjats, l’altura entre plantes i cornisa, escales, accessos i vestíbul, elements ornamentals (alguns dels quals acaben de ser impunement destruïts). A més, la façana gaudeix de protecció integral i, segons el Reglament d’Ordenació i Gestió Urbanística, únicament podran fer-se obres de restauració i conservació. En aquest sentit, cal afegir que l’acord d’aprovació inicial del PERIMMU ordenava, de conformitat amb l’article 101 de la Llei Urbanística Valenciana, la suspensió de la concessió de llicències d’obra que foren manifestament incompatibles amb la normativa del PERIMMU inicialment aprovat.

En conseqüència, la pretensió d’obrir una nova porta en la façana no té cabuda en la legislació actual, ja que alteraria un dels trets substancials de la morfologia de l’edifici. De la mateixa manera que no poden obrir-se portes a la façana de la Col·legiata, el Palau Ducal o l’Escola Pia, que són també edificis històrics protegits.

ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI vol insistir en la necessitat de preservar la identitat dels grans edificis de la ciutat per tal de transmetre’ls a les futures generacions tal i com ens han arribat. Foment ha tingut sempre una única entrada al carrer Sant Francesc de Borja, flanquejada de finestres, i aquest és un dels seus trets característics. Així ho demostren els diferents plànols i fotografies conservats, que poden contemplar-se al llibre  de J. M. Guillem, Fomento. 1923-2005, i en diverses fotografies de l’arxiu municipal.

ARC DE MIG PUNT demana a l’ajuntament que no es torne a repetir cap descontrol ni negligència que afecte la integritat de la façana o els valors culturals de l’edifici, i que s’aplique la legislació per a garantir els drets dels ciutadans i ciutadanes a gaudir del patrimoni cultural.

Foment és un dels grans edificis de la ciutat, una de les poques mansions nobiliàries del segle XVIII que s’han conservat. No únicament té un gran interès arquitectònic, sinó també singularitat i valor històric, per ser la casa de Moran Roda i de Josep Rausell, tots dos alcaldes i dues de les més personalitats més decisives en l’evolució de la ciutat de Gandia al segle XIX. Per aquest motiu, ARC DE MIG PUNT considera que el nivell de protecció parcial que actualment li atorga la normativa municipal no es correspon amb la importància de l’edifici i ha presentat una instància a l’ajuntament a fi que siga declarat Bé de Rellevància Local.

Anuncis

Arc de Mig Punt al·lega contra el PERIMMU de Gandia

L’Associació Arc de Mig Punt, Associació Memòria i Patrimoni, ha presentat a l’Ajuntament de Gandia un conjunt de nou al·legacions molt detallades en referència a la Modificació del Pla Especial de Revitalització i Millora Urbana (PERIMMU), publicat al DOCV amb data de 21-02-2013 per a sotmetre’s a exposició pública.

El conjunt d’aquestes nous al·legacions tracta de demostrar globalment per què no té sentit la modificació d’un Perimmu tan antiquat.

Les al·legacions més importants ressalten la incoherència de moltes de les propostes del Perimmu, entre elles l’incompliment dels requeriments tècnics de la Direcció General de Patrimoni en matèria de catalogació, la informació deficient dels Béns d’Interés Cultural de la ciutat, la no delimitació de nuclis històrics com Beniopa, Benipeixcar, el Grau, etc.

L’Associació Arc de Mig Punt torna a insistir en una problemàtica endèmica del municipi de Gandia i torna a criticar la falta d’interés del govern municipal pel seu patrimoni, un assumpte de primer nivell en el model de ciutat i en la projecció que aquesta ofereix des d’un punt de vista turístic i de prestigi de cara a l’exterior.

La necessitat urgent de fer un autèntic catàleg de tot el terme municipal és una prioritat que no hauria d’escapar a cap dels nostres governants.

Gandia hauria d’estar aprovant un catàleg integral de patrimoni, no una modificació del PERIMU

Intervenció d’Isabel Canet, presidenta d’Arc de Mig Punt, al programa ‘A debat’, de Telesafor.com, el 14 de febrer de 2013.
Des d’Arc de Mig Punt també han denunciat les mancances i errades greus en la proposta de modificació de PERIMU, com la falta de rigor en la delimitació del casc antic de Gandia.

Isabel Canet: “Els BIC de Gandia necessiten plans especials rigorosos”

Intervenció d’Isabel Canet, presidenta d’Arc de Mig Punt, al programa ‘A debat’, de Telesafor.com, el 14 de febrer de 2013.

Debat sobre la modificació del PERIMU de Gandia

Programa ‘A debat’, a Telesafor.com. 14-2-2013.

La Conselleria torna a requerir a l’Ajuntament de Gandia la protecció de l’edifici de Peons Caminers

Davant la passivitat del govern municipal, la Conselleria de Cultura requereix una vegada més l’ajuntament de Gandia a pronunciar-se sobre la catalogació de l’edifici de Peons Caminers com a Bé de Rellevància Local, ja que el municipité en primer lloc les competències per a fer-ho. A més, la Conselleria recorda que,des de l’aprovació de la llei de Patrimoni Cultural de 1998,els ajuntaments han de redactar el Catàleg d’Espais i Béns Protegits i insta Gandiaa portar a complir amb la seua obligació, que ja acumula catorze anys de retard.

L’associació ARC DE MIG PUNT qualifica de greu negligència aquesta paràlisi del govern municipal amb Peons Caminers, ja que l’edifici té uns valors culturals més que notoris, demostrats en un informe elaborat per historiadors de la mateixa associació. La seua protecció constituiria un pas endavant en la promoció del patrimoni local i en la potenciació del barri de Corea. Per això, no s’entén el desinterès dels actuals governants, que obliden el patrimoni de Gandia en lloc d’afavorir el seu reconeixement i difusió, tan necessària per a una ciutat que aspira a assolir rellevància i prestigi.

Per altra banda, tampoc no s’entén de cap manera que l’ajuntament estigadesobeïnt els múltiples requeriments de la Conselleria, que és l’administració superior.  Aquesta situació només pot qualificar-se de meninfotisme respecte el patrimoni cultural de la ciutat, un meninfotisme que es posa de manifest de manera alarmant en els casos de la capella de l’Assumpció, l’alqueria de Martorell o l’ermita de Sant Vicent, totes elles necessitades de restauració urgent i que han sigut abandonades a la seua sort després de successives promeses incomplertes per la regidoria d’urbanisme.

ARC DE MIG PUNT vol insistir que la inexistència d’un Catàleg de Béns i Espais Protegits motiva bona part dels problemes que té el patrimoni cultural de Gandia. Per aquest motiu, l’associació se suma a la conselleria a l’hora d’exigir al consistori que es redacte aquest document indispensableen la planificació urbanística del segle XXI. Resulta vergonyós que la capital de la Safor no dispose d’un document que qualsevol municipi menut ja té de fa temps. Aquest endarreriment de catorze anys frena les expectatives, no sols culturals sinó també turístiques de Gandia.

La Conselleria de Cultura insta Gandia a fer un nou catàleg de patrimoni

En resposta a la petició d’ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI de declarar Bé de Rellevància Local l’antiga Cotxera d’Obres Públiques (edifici de Peons Caminers), la Conselleria de Cultura ha reconegut el caràcter obsolet del Catàleg de Gandia i ha instat per escrit l’ajuntament de Gandia a fi que l’adapte a la legislació vigent. A més, ha oferit la col·laboració de la Unitat d’Inspecció del Patrimoni Cultural per a resoldre les qüestions tècniques al respecte.

És en aquest nou procés de catalogació del patrimoni on l’ajuntament, segons la Conselleria, haurà de tindre en compte la petició d’ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI de plantejar-se la convenient protecció de la Cotxera d’Obres Públiques. L’edifici, segons informe presentat per la mateixa associació, té un gran valor per ser una de les escasses mostres del nostre patrimoni industrial, la major part del qual ha desaparegut.

La Cotxera s’ajusta a un model arquitectònic que s’aplicava a principis del segle XX als edificis dependents del Ministeri d’Obres Públiques, particularment, a aquells vinculats al Cos d’Enginyers de Camins. Funcionava com a centre de coordinació dels diferents treballs relacionats amb el manteniment i expansió de la xarxa de carreteres comarcals. Es conserva un edifici molt similar a Requena, que gaudeix de protecció al catàleg municipal. Per aquest motiu, ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI demana que a Gandia també estiga protegit.

El catàlegs del PGOU i el PERIMMU tenen quasi trenta anys i no sols estan antiquats legalment sinó que resulten absolutament insuficients per a les necessitats de la Gandia actual. Una bona mostra de la ineficàcia d’aquests catàlegs (en realitat són únicament llistats d’edificis) la tenim en el fet que un terç dels edificis catalogats avui ja no existeix, han estat enderrocats. Per altra banda, edificis tan importants com l’ermita de Martorell, la de Sant Vicent, la Capella de l’Assumpció o la de l’hospital de Sant Marc no tenen el reconeixement de Béns de Rellevància Localque els dóna la llei autonòmica.

ARC DE MIG PUNT. MEMÒRIA I PATRIMONI ha presentat una instància a l’ajuntament de Gandia exigint-li per enèsima vegada que no es retarde més en el compliment de les seues obligacions amb el patrimoni i que elabore un catàleg que responga a les expectatives d’una ciutat amb voluntat d’estar al dia.