Posts Tagged 'gandia'

Arc de Mig Punt denuncia negligències urbanístiques a les obres de Foment de Gandia

ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI considera intolerable la destrossa perpetrada en l’edifici de Foment, on s’han enderrocat talles i sostres de canyís de tècnica tradicional valenciana sense fer els estudis previs indispensables en un edifici protegit, i sense tenir projecte d’obres ni la llicència municipal obligatòria.

ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI vol recordar que, segons la normativa municipal aprovada pel govern del Partit Popular i publicada al DOGV nº 6970 de 21 de febrer de 2013, l’edifici té una protecció parcial que afecta l’estructura, els forjats, l’altura entre plantes i cornisa, escales, accessos i vestíbul, elements ornamentals (alguns dels quals acaben de ser impunement destruïts). A més, la façana gaudeix de protecció integral i, segons el Reglament d’Ordenació i Gestió Urbanística, únicament podran fer-se obres de restauració i conservació. En aquest sentit, cal afegir que l’acord d’aprovació inicial del PERIMMU ordenava, de conformitat amb l’article 101 de la Llei Urbanística Valenciana, la suspensió de la concessió de llicències d’obra que foren manifestament incompatibles amb la normativa del PERIMMU inicialment aprovat.

En conseqüència, la pretensió d’obrir una nova porta en la façana no té cabuda en la legislació actual, ja que alteraria un dels trets substancials de la morfologia de l’edifici. De la mateixa manera que no poden obrir-se portes a la façana de la Col·legiata, el Palau Ducal o l’Escola Pia, que són també edificis històrics protegits.

ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI vol insistir en la necessitat de preservar la identitat dels grans edificis de la ciutat per tal de transmetre’ls a les futures generacions tal i com ens han arribat. Foment ha tingut sempre una única entrada al carrer Sant Francesc de Borja, flanquejada de finestres, i aquest és un dels seus trets característics. Així ho demostren els diferents plànols i fotografies conservats, que poden contemplar-se al llibre  de J. M. Guillem, Fomento. 1923-2005, i en diverses fotografies de l’arxiu municipal.

ARC DE MIG PUNT demana a l’ajuntament que no es torne a repetir cap descontrol ni negligència que afecte la integritat de la façana o els valors culturals de l’edifici, i que s’aplique la legislació per a garantir els drets dels ciutadans i ciutadanes a gaudir del patrimoni cultural.

Foment és un dels grans edificis de la ciutat, una de les poques mansions nobiliàries del segle XVIII que s’han conservat. No únicament té un gran interès arquitectònic, sinó també singularitat i valor històric, per ser la casa de Moran Roda i de Josep Rausell, tots dos alcaldes i dues de les més personalitats més decisives en l’evolució de la ciutat de Gandia al segle XIX. Per aquest motiu, ARC DE MIG PUNT considera que el nivell de protecció parcial que actualment li atorga la normativa municipal no es correspon amb la importància de l’edifici i ha presentat una instància a l’ajuntament a fi que siga declarat Bé de Rellevància Local.

Arc de Mig Punt al·lega contra el PERIMMU de Gandia

L’Associació Arc de Mig Punt, Associació Memòria i Patrimoni, ha presentat a l’Ajuntament de Gandia un conjunt de nou al·legacions molt detallades en referència a la Modificació del Pla Especial de Revitalització i Millora Urbana (PERIMMU), publicat al DOCV amb data de 21-02-2013 per a sotmetre’s a exposició pública.

El conjunt d’aquestes nous al·legacions tracta de demostrar globalment per què no té sentit la modificació d’un Perimmu tan antiquat.

Les al·legacions més importants ressalten la incoherència de moltes de les propostes del Perimmu, entre elles l’incompliment dels requeriments tècnics de la Direcció General de Patrimoni en matèria de catalogació, la informació deficient dels Béns d’Interés Cultural de la ciutat, la no delimitació de nuclis històrics com Beniopa, Benipeixcar, el Grau, etc.

L’Associació Arc de Mig Punt torna a insistir en una problemàtica endèmica del municipi de Gandia i torna a criticar la falta d’interés del govern municipal pel seu patrimoni, un assumpte de primer nivell en el model de ciutat i en la projecció que aquesta ofereix des d’un punt de vista turístic i de prestigi de cara a l’exterior.

La necessitat urgent de fer un autèntic catàleg de tot el terme municipal és una prioritat que no hauria d’escapar a cap dels nostres governants.

Gandia hauria d’estar aprovant un catàleg integral de patrimoni, no una modificació del PERIMU

Intervenció d’Isabel Canet, presidenta d’Arc de Mig Punt, al programa ‘A debat’, de Telesafor.com, el 14 de febrer de 2013.
Des d’Arc de Mig Punt també han denunciat les mancances i errades greus en la proposta de modificació de PERIMU, com la falta de rigor en la delimitació del casc antic de Gandia.


Visites

  • 18.479 carícies al patrimoni