Archive Page 2

Debat sobre la modificació del PERIMU de Gandia

Programa ‘A debat’, a Telesafor.com. 14-2-2013.

Anuncis

La Conselleria torna a requerir a l’Ajuntament de Gandia la protecció de l’edifici de Peons Caminers

Davant la passivitat del govern municipal, la Conselleria de Cultura requereix una vegada més l’ajuntament de Gandia a pronunciar-se sobre la catalogació de l’edifici de Peons Caminers com a Bé de Rellevància Local, ja que el municipité en primer lloc les competències per a fer-ho. A més, la Conselleria recorda que,des de l’aprovació de la llei de Patrimoni Cultural de 1998,els ajuntaments han de redactar el Catàleg d’Espais i Béns Protegits i insta Gandiaa portar a complir amb la seua obligació, que ja acumula catorze anys de retard.

L’associació ARC DE MIG PUNT qualifica de greu negligència aquesta paràlisi del govern municipal amb Peons Caminers, ja que l’edifici té uns valors culturals més que notoris, demostrats en un informe elaborat per historiadors de la mateixa associació. La seua protecció constituiria un pas endavant en la promoció del patrimoni local i en la potenciació del barri de Corea. Per això, no s’entén el desinterès dels actuals governants, que obliden el patrimoni de Gandia en lloc d’afavorir el seu reconeixement i difusió, tan necessària per a una ciutat que aspira a assolir rellevància i prestigi.

Per altra banda, tampoc no s’entén de cap manera que l’ajuntament estigadesobeïnt els múltiples requeriments de la Conselleria, que és l’administració superior.  Aquesta situació només pot qualificar-se de meninfotisme respecte el patrimoni cultural de la ciutat, un meninfotisme que es posa de manifest de manera alarmant en els casos de la capella de l’Assumpció, l’alqueria de Martorell o l’ermita de Sant Vicent, totes elles necessitades de restauració urgent i que han sigut abandonades a la seua sort després de successives promeses incomplertes per la regidoria d’urbanisme.

ARC DE MIG PUNT vol insistir que la inexistència d’un Catàleg de Béns i Espais Protegits motiva bona part dels problemes que té el patrimoni cultural de Gandia. Per aquest motiu, l’associació se suma a la conselleria a l’hora d’exigir al consistori que es redacte aquest document indispensableen la planificació urbanística del segle XXI. Resulta vergonyós que la capital de la Safor no dispose d’un document que qualsevol municipi menut ja té de fa temps. Aquest endarreriment de catorze anys frena les expectatives, no sols culturals sinó també turístiques de Gandia.

La Conselleria de Cultura insta Gandia a fer un nou catàleg de patrimoni

En resposta a la petició d’ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI de declarar Bé de Rellevància Local l’antiga Cotxera d’Obres Públiques (edifici de Peons Caminers), la Conselleria de Cultura ha reconegut el caràcter obsolet del Catàleg de Gandia i ha instat per escrit l’ajuntament de Gandia a fi que l’adapte a la legislació vigent. A més, ha oferit la col·laboració de la Unitat d’Inspecció del Patrimoni Cultural per a resoldre les qüestions tècniques al respecte.

És en aquest nou procés de catalogació del patrimoni on l’ajuntament, segons la Conselleria, haurà de tindre en compte la petició d’ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI de plantejar-se la convenient protecció de la Cotxera d’Obres Públiques. L’edifici, segons informe presentat per la mateixa associació, té un gran valor per ser una de les escasses mostres del nostre patrimoni industrial, la major part del qual ha desaparegut.

La Cotxera s’ajusta a un model arquitectònic que s’aplicava a principis del segle XX als edificis dependents del Ministeri d’Obres Públiques, particularment, a aquells vinculats al Cos d’Enginyers de Camins. Funcionava com a centre de coordinació dels diferents treballs relacionats amb el manteniment i expansió de la xarxa de carreteres comarcals. Es conserva un edifici molt similar a Requena, que gaudeix de protecció al catàleg municipal. Per aquest motiu, ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI demana que a Gandia també estiga protegit.

El catàlegs del PGOU i el PERIMMU tenen quasi trenta anys i no sols estan antiquats legalment sinó que resulten absolutament insuficients per a les necessitats de la Gandia actual. Una bona mostra de la ineficàcia d’aquests catàlegs (en realitat són únicament llistats d’edificis) la tenim en el fet que un terç dels edificis catalogats avui ja no existeix, han estat enderrocats. Per altra banda, edificis tan importants com l’ermita de Martorell, la de Sant Vicent, la Capella de l’Assumpció o la de l’hospital de Sant Marc no tenen el reconeixement de Béns de Rellevància Localque els dóna la llei autonòmica.

ARC DE MIG PUNT. MEMÒRIA I PATRIMONI ha presentat una instància a l’ajuntament de Gandia exigint-li per enèsima vegada que no es retarde més en el compliment de les seues obligacions amb el patrimoni i que elabore un catàleg que responga a les expectatives d’una ciutat amb voluntat d’estar al dia.

Arc de Mig Punt insta l’Ajuntament de Gandia a acollir-se a les ajudes de la Diputació per restaurar l’ermita de Martorell

Com cada any, la Diputació de València ha obert la convocatòria de concessió d’ajudes econòmiques per a realitzar obres de restauració en béns immobles.

Inexplicablement, Gandia mai no s’ha acollit a aquestes subvencions tot i tindre diversos edificis necessitats d’obres urgents: la capella de l’Assumpció, l’ermita de Sant Vicent, l’església del Beat o l’ermita de Martorell, exemples sobradament coneguts per la ciutadania.

ARC DE MIG PUNT considera que la Diputació ofereix una oportunitat de recuperar el nostre patrimoni cultural que de cap manera no s’ha de deixar passar, ja que els edificis esmentats poden caure en qualsevol moment. I, en eixe cas, a la terrible pèrdua patrimonial i material es podria afegir alguna lamentable desgràcia personal si algun vianant es veiera afectat accidentalment per l’enfonsament dels edificis.

Vist que d’aquest quatre edificis en perill d’enderrocament el que està en situació més greu és l’ermita de Martorell i que, a més, és propietat municipal, ARC DE MIG PUNT proposa que les ajudes se sol·liciten immediatament.

ARC DE MIG PUNT SOL·LICITA LA DECLARACIÓ DE BRL PER A PEONS CAMINERS

ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ, MEMÒRIA I PATRIMONI ha sol·licitat a l’ajuntament de Gandia la declaració de Bé de Rellevància Local per a l’edifici de Peons Caminers, situat a la cantonada del carrer Cervantes amb l’avinguda del Grau, en base al seu interès històric i arquitectònic, i com a exemple del’arquitectura industrial del primer quart del segle XX singular en la comarca de la Safor. L’associació sol·licita també que no s’emprenga cap tipus d’obra ni intervenció a l’edifici fins a la realització d’un estudi que establisca clarament els seus valors cultural i aquests estiguen degudament protegits.

Segons un informe aportat per la mateixa associació, l’edifici pot datar-se abans de 1925 i el seu nom original és Cotxera d’Obres Públiques. En realitat, no és una simple caseta de peons caminers sinó un centre comarcal d’obres públiques vinculat al Cos d’Enginyers de Camins, que exercia múltiples funcions: oficina deprojectes de carreteres per als enginyers de camins, dipòsit i taller de maquinària, residència temporal detreballadors etc. L’edifici va mantenir un intens nivell d’activitat des de la dictadura de Primo de Rivera, quan Gandia va ser inclosa al Circuito Nacional de Firmes Especiales del Plan Nacional de Carreteras. Cal esmentar que la major part de les carreteres de la Safor s’han projectat i s’ha dirigit la seua execució des d’aquest edifici, que es va  mantindre en actiu fins al 1990 aproximadament.

Entre les seues característiques es pot destacar el seu estil neohistoricista, amb una façana emmerletada de dos cossos: un cos principal que té l’entrada en forma d’arc i que exhibeix al damunt l’escut del Cos d’Enginyers de Camins, i un cos lateral en forma de torre. A l’interior caldria destacar la coberta amb encavallades de tipus Polonceau de fusta, de gran interès arquitectònic i singularitat a Gandia.

Cal assenyalar que hi ha diversos edificis com aquest a d’altres comarques, ja que el Ministeri d’Obres Públiques els construïa tots a partir d’un mateix model, de la mateixa manera que passava amb les estacions del ferrocarril. Hi ha edificis idèntics a Ayora i a Requena, on l’edifici ja ha estat incorporat al Catàleg de Béns i Espais Protegits del PGOU. ARC DE MIG PUNT espera que el de Gandia també siga protegit i posat en valor per a gaudi dels ciutadans i ciutadanes i per a promoció del barri de Corea, pensant en la possibilitat d’integrar-lo en projectes de gestió cultural i turística de cara al futur.

LA CONSELLERIA REQUEREIX A L’AJUNTAMENT DE GANDIA EL COMPLIMENT DE LES SEUES OBLIGACIONS AMB L’ERMITA DE SANT VICENT I LA CAPELLA DE L’ASSUMPCIÓ

La Conselleria de Cultura ha fet arribar a ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI el requeriment adreçat a l’Ajuntament de Gandia per a què complisca amb la seua l’obligació de conservació de l’ermita de Sant Vicent i de la capella de l’Assumpció.

Davant el lamentable estat que presenten els dos edificis, la Conselleria demana a l’Ajuntament de Gandia que, com a primera administració responsable, aplique les mesures de gestió i disciplina urbanística front a tercers, inclòs el règim sancionador, conforme a la legislació patrimonial i urbanística.

ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI ha sol·licitat repetidament que s’efectuen obres d’urgència als dos edificis, qualificats legalment de Monuments d’Interès Local, ja que la seua situació és molt greu i podrien caure de forma imminent. Amb aquesta petició l’associació no fa més que exigir el compliment de les promeses electorals que el Partit Popular va fer a la ciutadania en el seu Programa Electoral:

“348. Rehabilitaremos, restauraremos y pondremos en valor la Capilla de la Asunción.”

“349. Rehabilitaremos, restauraremos y pondremos en valor la Ermita de San Vicente.”

Per últim, ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI vol recordar que la inactivitat per part de l’Administració, quan comporta l’incompliment de les seues obligacions urbanístiques, pot constituir un delicte tipificat al Codi Penal com a prevaricació per omissió (article 320.1). Serveix com a exemple il·lustratiu  la investigació oberta per la fiscalia en el cas de l’enderrocament de la Casa del Plevà a Oliva.

L’AJUNTAMENT CONFIRMA A PATRIMONI L’ESTAT”D’EXTREMA GRAVETAT” DE LA CAPELLA DEL’ASSUMPCIÓ I L’ERMITA DE SANT VICENT

ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI vol fer públic a la ciutadania el pèssim estat de conservació de la capella de l’Assumpció i de l’ermita de Sant Vicent, com posa de manifest un informe efectuat per l’Ajuntament de Gandia a petició de la Direcció General de Patrimoni, i que s’ha tramés a la mateixa Direcció General. Aquest informe demostra l’extrema gravetat dela situació dels dos edificis, que pateixen, entre altres, les següents patologies:

CAPELLA DE L’ASSUMPCIÓ:

-Enderrocaments parcials d’algunes zones de la coberta.

-Mal estat de la coberta de teula, amb goteres.

-Esquerdes als murs de càrrega, més grans a la zona de la volta.

-Enderrocament parcial de la volta tabicada interior.

ERMITA DE SANT VICENT:

-Enderrocament parcials d’algunes zones de la coberta.

-Mal estat de la coberta de teula.

-Esquerdes als murs, especialment importants els situats al punt de trobada entre el mur de càrrega del carrer i els murs.

-Despreniment del cantó superior esquerre del remat del mur per on s’accedeix a la capella.

Aquestes patologies, segons l’informe, requereixen una intervenció d’urgència, tant per a garantir la seguretat i estabilitat dels edificis com per evitar que els esfondraments puguen ocasionar danys als transeünts.

Davant d’aquests informes, ARC DE MIG PUNT demana a l’ajuntament que, com a administració local responsable de la gestió, conservació i promoció del patrimoni cultural segons la Llei de Patrimoni, emprenga d’immediat les obres d’apuntalament, reparació, consolidació, o qualsevols altres obres que siguen necessàries per garantir la conservació dels edificis amb tots els seus valors culturals, com a pas previ a la seua restauració futura.

Entenem que aquestes obres són molt necessàries per a la ciutat de Gandia i resulten especialment coherents en aquest moment que el govern municipal projecta construir una Capella de l’Assumpció en Rafalcaid, ja que seria incomprensible que en bastirà una de nova qual la Capella de l’Assumpció històrica deGandia, de gran valor cultural, està en perill d’enderrocament.

Per altra banda també volem recordar que l’ermita de Sant Vicent, a més de estar a disposició dels veïns d’Almoines, també ha servit en el passat per què els veïns del barri de Sant Enric guardaren i veneraren la imatge del seu Sant Enric, que a hores d’ara, s’ha de guardar per les cases. Una situació paral·lela a la dels veïns de Rafalcaid que podria crear greuges comparatius. Caldria plantejar-se, per tant, la possibilitat que l’ermita se Sant Vicent es recuperara i es destinara als usos que consideraren els veïns d’aquest barri tant necessitat.

A més, ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI demana a l’ajuntament que reconegala Capella de l’Assumpció i l’ermita de Sant Vicent com a de Béns de Rellevància Local en la normativa urbanística de Gandia i se’ls delimite un entorn i una normativa de protecció d’acord el que diu Llei de Patrimoni Cultural Valencià.

Finalment, ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI demana que l’ajuntament elabore un diagnòstic general del patrimoni cultural de Gandia per detectar tots aquells edificis amb perill d’enderrocament, com l’alqueria de Martorell, Gall, Boles, Morabit, etc. I s’actue immediatament sobre ells per evitar la seua pèrdua.